next up previous contents
Next: Funksjoner Up: Digital lydbehandling Previous: Hva skal vi med

Matematikk

Det er en kjensgjerning at mange komponister og musikere ikke har den aller beste bakgrunn i og interesse for matematikk. Den russiske nevrofysiologen Luria gjorde en gang en stor studie der han så på sammenhengen mellom musikalitet og matematiske evner. Blant de tusener av mennesker som var med i hans materiale, fant han ikke en eneste person som scoret høyere enn gjennomsnittet både på den musikalske og den matematiske testen. Jeg antar imidlertid at han ikke testet f.eks. Xenakis!

Når man arbeider med computermusikk, er det likevel tvingende nødvendig å kjenne endel enkle matematiske prinsipper. Dette blant annet fordi man oftest er nødt til å spesifisere matematiske funksjoner for å styre forløp i lyden. I dette kapitlet skal vi repetere enkle forhold fra skolematematikken, men også se på noen resultater fra mer avansert matematikk som er viktige for oss.

Jeg har valgt ut emner som har direkte relevans for praktisk arbeid med computermusikk. Dette betyr at sentrale felter som differensial- og integralregning er helt utelatt. Nesten alle krav til stringens er dessuten kastet på båten.

\yvind Hammer
Fri Feb 21 21:39:51 MET 1997