BRUK DSPLYDARKIVDEL MED ANDRE
 
LÆRER-RESSURSER // TEKSTER OG NETTSTEDER // LAST NED // OM DSP // OM NOTAM

Lærer-ressurser

DSP er et fleksibelt læremiddel, som gjennom sin interaktivitet gir mulighet for fleksibel læring med et skapende utgangspunkt. Lenkene nedenfor gir ideer til bruk av DSP i de forskjellige fagene hvor programmet kan være til hjelp i undervisningen.

KL06, læreplaner
I KL06 stilles det en rekke krav til hva undervisningen skal inneholde, og under finnes læreplanene i sin helhet.
KL06 læreplaner

Musikk
Elevene på alle trinn skal komponere og lytte til musikk og lyd, og fra 5. klasse anbefales det at bruk av digitale verktøy trekkes inn i undervisningen. DSP er et integrert verktøy for egen skapende virksomhet, læring via eksempler, og tekster som forklarer bakgrunn og det musikalske fagområde.
Ideer til komposisjonsprosjekter

Matematikk
Matematikk er vitenskap, kunst, håndverk, språk og verktøy. Matematikk åpner for at elevene kan bruke sine kreative evner og oppleve fagets estetiske sider, gjennom oppfinnsomhet, kritisk sans og analytisk evne.

På alle nivåer skal opplæringen i matematikk gi muligheter til å arbeide praktisk og få konkrete erfaringer å undersøke og utforske sammenhenger, finne mønstre og løse problemer. Elevene skal også bruke matematikk til å beskrive fenomener fra naturen.
Ideer til matteprosjekter

Norsk
KL06 fremhever at elever fra og med 5. årstrinn skal kunne bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler. Norskfaget skal styrke elevenes evne til å uttrykke egne refleksjkoner og opplevelser gjennom språk, og oppgavene under tar utgangspunkt i poesi. Både gjennom bruk av skriftlig tekst, opplesning og manipulasjon av det innspilte utvalget. Med andre ord både refleksjon og egenutvikling i forhold til språket.
Ideer til norskundervisning

Samfunnsfag
Geografi tar for seg lokalisering og utbredelse av naturlige og menneskeskapte fenomener og prosesser. Geografi drøfter og forklarer samfunnet i skjæringspunktet mellom menneske og natur. Samfunnskunnskap studerer sammenhengen mellom naturgitte og menneskeskapte forhold, forstår og beskriver endringer i livs- og levevilkår.

Samfunnsfaget skal utvikle innsikten og interessen hos elevene for samspillet mellom og naturen og de menneskeskapte omgivelsene våre, og KL06 legger vekt på kulturelt mangfold og refleksjoner rundt det tradisjonelle og moderne, og elever skal kunne trekke frem eksempler på ulike kulturelle symboler og gjøre rede for begrepene identitet og kultur. Elevene skal orientere seg i omverdenen.

DSP inneholder tekster om lyd, lydlige omgivelser, akustikk, under lenken tekster og nettsteder. Tekstene er et godt utgangspunkt for å drøfte samfunn og natur slik de oppleves gjennom ørene, og hva hørselen forteller oss om samfunn og omgivelser.
Ideer til samfunnsfagprosjekter