next up previous contents
Next: Lydbehandling Up: C-sound Previous: Flere triks

Synteseteknikker

Dette kapittelet presenterer endel enkle Csound-instrumenter som demonstrerer ulike syntesemetoder.

Ringmodulering

I dette eksemplet ser vi hvordan man kan gjøre ringmodulering, dvs. at vi multipliserer to lyder med hverandre. Vi velger å modulere en lyd med et rikt spektrum (carrier) med en sinustone hvor frekvensen varierer (modulator):

sr   = 32000
kr   = 2000
ksmps = 16
nchnls = 1

instr 1
 kmodf linen  40,p3*0.4,p3,p3*0.4   ; Styrer frekvensen til modulator
 kcara linen  10000,p3*0.1,p3,p3*0.1  ; Styrer amplityden til carrier
 amod oscil  10000,kmodf,1      ; Modulator
 acar oscil  kcara,100,2       ; Carrier
    out   amod*acar/10000
endin

(Legg merke til at vi må skalere output ved å dividere med 10000, for å unngå klipping).

f1 0 4096 10 1
f2 0 4096 10 1 0.6 0.3 0.1 0.1 0.3 0.6 0.1
i1 0 20
e

FM-syntese

FM er lett å få til i Csound, f.eks. slik:

sr   = 32000
kr   = 2000
ksmps = 16
nchnls = 1

instr 1
 kmodf linen  400,p3*.05,p3,p3*.95   ; Styrer amplityden til modulator
 kcara linen  10000,p3*.05,p3,p3*.95  ; Styrer amplityden til carrier
 amod oscili kmodf,100,1  
 acarr oscili kcara,100+amod,2
    out   acarr
endin

Vi bruker her oscili istedenfor oscil, fordi dette minsker interpolasjonsstøyen.

Partiturfilen er den samme som i forrige eksempel.

Subtraktiv syntese

Subtraktiv syntese betyr filtrering av en lyd med et rikt spektrum. I orkesterfilen under bruker vi reson, som er et båndpassfilter med styrbar senterfrekvens og båndbredde.

For å holde lydstyrken på det opprinnelige nivået selv etter filtreringen, bruker vi balance, som her sørger for at afilt holdes på samme nivå som abuzz.

sr   = 16000
kr   = 2000
ksmps = 8
nchnls = 1

instr 1
 kbuzz linen  10000,p3*.1,p3,p3*.1     ; Styrer amplityden
 kfilt linseg 2000,p3*0.5,0,p3*0.5,2000  ; Styrer senterfrekvens
 abuzz oscili kbuzz,100,1         ; Tonegenerator
 afilt reson  abuzz,kfilt,100       ; Filter
 abal balance afilt,abuzz         ; Automatisk gain-kontroll
    out   abal
endin

For å få et rikt spektrum på den opprinnelige lyden, bruker vi GEN11 i partiturfilen. GEN11 gir et flatt spektrum, og vi ber om å få med 50 harmoniske:

f1 0 8192 11 50
i1 0 20
e

Lydkilden kan byttes ut med en hvitstøygenerator, slik:

sr   = 16000
kr   = 2000
ksmps = 8
nchnls = 1

instr 1
 knois linen  10000,p3*.1,p3,p3*.1     ; Styrer amplityden
 kfilt linseg 2000,p3*0.5,0,p3*0.5,2000  ; Styrer senterfrekvens
 anois rand  knois            ; Tonegenerator
 afilt reson  anois,kfilt,100       ; Filter
 abal balance afilt,anois         ; Automatisk gain-kontroll
    out   abal
endin

Waveshaping

Følgende er basert på et instrument laget av Rob Waring. expseg lager en stykkevis eksponensiell funksjon. Parametrene til expseg er startverdi, tid til verdi 2, verdi 2, tid til verdi 3, etc.

tablei er en boks for tabelloppslag; overføringsfunksjonen er angitt i p6. Siden aosc i utgangspunktet varierer mellom -250 og +250, har vi brukt en variabeltilordning for å addere 256. På den måten får vi en peker inn i tabellen, som er 513 samples lang.

;waveshaping instrument

sr=32000
kr=3200
ksmps=10
nchnls=1

instr  1

kenv  linen  p4,.1,p3,.1
aenv  expseg 1,p3*p7,250,p3*p8,150,p3*p9,p10,p3*.5,.1
aosc  oscili aenv,p5,1
aosc  =    aosc+256
atab  tablei aosc,p6
    out   atab*kenv
endin

I partiturfilen har vi brukt GEN08 for å fylle tabellen. GEN08 lager en glatt, fin interpolering (spline) mellom de oppgitte punktene.

f1 0 2048 10 1
f2 0 513 8 -1 89 -.5 89 -.6 156 .6 89 .5 89 1
f3 0 513 8 -1 100 0 100 -.4 112 .4 100 0 100 1

i1  0   6   10000  275  3  .1   .05  .3  20
i1  0   6   5000  350  3  .1   .05  .3  20
i1  0   6   3300  425  3  .1   .05  .3  20
i1  0   9   2500  475  2  .06  .04  .4  70
i1  0   9   2000  525  2  .06  .04  .4  70
i1  0   9   1600  600  2  .06  .04  .4  70
i1  0   9   1400  675  2  .06  .04  .4  70

FOF

Det finnes en egen boks for FOF-syntese. fof er en ganske kompleks enhetsgenerator, og den har fått et helt appendix i Csound-manualen. Her er et instrument man kan prøve:

   sr = 32000
   kr = 2000 
   ksmps = 160

   instr  1
k1  oscil  2, 4, 1
k2  linseg  0, p3/2, 0, p3/2, 0.8
k3  expseg  1, p3/3, 1, p3, 0.001 
a1  fof   5000, p4+k1, 500*k3, k2, 120, .003, .017, .005, 10, 1, 2, p3
a2  fof   4000, p4+k1, 850*k3, k2, 120, .003, .017, .005, 10, 1, 2, p3
a3  fof   3000, p4+k1, 2500*k3, k2, 120, .003, .017, .005, 10, 1, 2, p3
a4  fof   2000, p4+k1, 3500*k3, k2, 120, .003, .017, .005, 10, 1, 2, p3
a5  =    a1 + a2 + a3 + a4
   out   a5
   endin

f1 0 4096 9 1 1 0
f2 0 1024 19 .5 .5 270 .5
i1 0 12 100
i1 1 11 133
i1 2 10 150
e

Karplus-Strong

Karplus-Strong-algoritmen har også en egen boks, som heter pluck. Se Csound-manualen for detaljene, men pluck er enkel å bruke:

   sr = 32000
   kr = 200 
   ksmps = 160

   instr  1
a1  pluck  ampdb(p5),cpspch(p4),cpspch(p4),0,1
a2  linen  a1,.01,p3,p3*0.3
   out   a2
   endin

I partiturfilen bruker vi en ny fidus, nemlig tempo-kommandoen t som justerer alle tidspunkter og varigheter. t 0 90 betyr at tempo skal settes til 90 beats pr. sek. istedenfor de vanlige 60, fra tidspunkt 0.

t 0 90
i1 0  0.25 6.04 70
i1 0.6 .  6.07
i1 1.2 0.9 6.09
i1 +  0.25 6.04
i1 2.7 .  6.07
i1 3.3 0.3 6.10
i1 +  1.0 6.09
i1 4.8 0.25 6.04
i1 5.4 .  6.07
i1 6.0 0.9 6.09
i1 +  .  6.07 75
i1 7.8 4.  6.04 70
i1 .  .  5.04
i1 .  .  5.09
e


next up previous contents
Next: Lydbehandling Up: C-sound Previous: Flere triks

\yvind Hammer
Fri Feb 21 21:39:51 MET 1997